วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการพัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยด้าย

วิสัยทัศน์ ( VISION )

“ จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยเน้นคุณธรรมนาความรู้ ชุมชนร่วมพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ ( MISSION )

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา


คำขวัญของโรงเรียน

         "  เน้นคุณภาพ   มากด้วยคุณธรรม  นำด้วยปัญญา  "

ปรัชญาโรงเรียน

         "  ปญญา  วธาน   เสยโย  "  แปลว่า  ปัญญา ย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

อัตตลักษณ์โรงเรียน


           "  ไหว้สวยด้วยจิต    ผูกมิตรด้วยรอยยิ้ม   "       

  สีประจำโรงเรียน  

                "    ม่วง - ขาว  "       

            สีม่วง    หมายถึง   ความคิดสร้างสรรค์   มุ่งมั่น  มีพลังความคิด

        สีขาว    หมายถึง   ความบริสุทธิ์   ซื่อสัตย์  สุภาพอ่อนน้อม

            

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
5 ธ.ค. 2561 04:33
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
5 ธ.ค. 2561 04:34
Comments