หน้าแรก


  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา


นายธิติวัฒน์  สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
บริหารงานบุคคล


นางระวีวรรณ  ชาวเชียงตุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
งานงบประมาณ
ชั้นปฐมวัย อบ. ๑ - ๓


นางสาวพิชชาพร  ภิรมย์หนู
ครูผู้ช่วย
งานบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
ประจำชั้น ป. ๔ - ๕ - ๖

วันที่ & เวลาข้อมูลพื้นฐาน


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


กิจกรรมของเรา


ค่านิยมหลักของคนไทย


Tammakeeta before Eat
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา


นางดารารัตน์  นามยา
ครู ชำนาญการ
งานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป 
ประจำชั้น ป. ๑ - ๒ -๓


 
 นายอนุพงษ์  มีจิต
ปฏิบัติงาน ธุรการนายดลภาค  แข็งบุญ
นักการภารโรง